ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PRWEE, Z DNIA 26.07.2023 R.

DRUK MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH - PUZZLE

Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii "HELIOS" zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych w zakresie Druk materiałów edukacyjnych: puzzle - w liczbie 2 100 szt. 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu "Podejmij misję: Ogranicz emisję. Przedsięwzięcie edukacyjno-promocyjne poświęcone przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza”.

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy