Spis treści


Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe

§ 46

Kworum oznacza minimalną liczbę członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków wymaganą, aby głosowanie było wiążące. Kworum wynosi co najmniej połowa ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§47

Niniejszy  Statut  został  uchwalony  i  przyjęty  na  Walnym  Zebraniu  Założycieli „Stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS” w Krakowie w dniu  29 stycznia 2011 roku.
Statut wchodzi w życie z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.

§ 48

Przyjęcie  Statutu  założyciele  „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS” potwierdzają  własnoręcznymi  podpisami  na  Liście  Założycieli, załączonej  do  niniejszego Statutu.

§ 49

Pierwsze  Walne  Zebranie  Członków zwołuje  się  w  terminie  1  miesiąca  od  daty  rejestracji Stowarzyszenia.
O  czasie,  miejscu  i  porządku  pierwszego  Walnego  Zebrania Członków,  członkowie  założyciele będą powiadomieni  drogą  elektroniczną  gwarantującą  skuteczne przekazanie  informacji z uzyskaniem potwierdzenia, co najmniej 14 dni przed  terminem posiedzenia Walnego Zebrania.

§ 50

W celu komunikacji członkowie założyciele, a następnie członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi będą informowani drogą elektroniczną na wskazany przez członka adres poczty elektronicznej.

§ 51

Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej opracuje Zarząd i opublikuje je na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 52

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Statutem  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Bochnia, 15.06.2012 r.