Spis treści


Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 45

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez  Walne  Zebranie  Członków  wymaga  kwalifikowanej większości  2/3  głosów,  przy zachowaniu kworum.
Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia Walne  Zebranie  Członków określa sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz dysponowania majątkiem Stowarzyszenia.
W  sprawach  dotyczących  rozwiązania  i  likwidacji  Stowarzyszenia, nieuregulowanych  w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989  r.  Prawo  o  stowarzyszeniach  (Dz.  U.  z  1989  r.  Nr 20  poz.  104  z  późniejszymi zmianami).