Spis treści


Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 43

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.

§ 44

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) subwencje, darowizny, zapisy i spadki,

c) dochody z własnej działalności Stowarzyszenia,

d) dochody z majątku Stowarzyszenia,

e) dochody z ofiarności publicznej,

f) dotacje celowe z budżetu państwa,

g) dotacje, subwencje, środki pomocowe w tym pochodzące z Unii Europejskiej,

h) dotacje,  które  Stowarzyszenie  może  otrzymywać  według  zasad określonych w odrębnych przepisach,

i) wpływy  ze zbiórek, aukcji, konkursów, wystaw, kiermaszy, kursów  i  innych imprez publicznych,

j) odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych,

k) inne wpływy i dochody.

Składki  członkowskie  powinny  być  wpłacane  do  końca  pierwszego  kwartału każdego roku.  Nowo  przyjęci  członkowie  wpłacają  składki,  według  zasad określonych  przez Zarząd,  w  ciągu  czterech  tygodni  od  daty  otrzymania powiadomienia  o  przyjęciu do Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.