Spis treści


Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§ 28

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 29

Kadencja  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  jest wspólna i trwa pięć lat.
Wybory Zarządu  i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu  jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków przy zachowaniu kworum.

§ 30

W  przypadku  ustąpienia,  odwołania  lub  śmierci  członka  Zarządu  bądź  członka  Komisji Rewizyjnej  w  trakcie  kadencji,  skład  osobowy  organów Stowarzyszenia  jest  uzupełniany  poprzez przeprowadzenie  wyborów  uzupełniających  na  wolne  stanowisko  według  zasad określonych § 29.

§ 31

Mandat Członka organów Stowarzyszenia wygasa z chwilą:

a) zrzeczenia  się pełnienia  funkcji  członka organów Stowarzyszenia złożonej w  formie pisemnej,

b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) śmierci.

W przypadku rażącego naruszenia Statutu,  w  czasie  trwania  kadencji,  poszczególni Członkowie organów Stowarzyszenia  mogą  być  odwołani  uchwałą  Walnego Zebrania  Członków,  podjętą bezwzględną  większością  3/4 głosów,  z zachowaniem kworum.

§ 32

Posiedzeniom  Zarządu  przewodniczy  Prezes  Zarządu,  a posiedzeniom Komisji Rewizyjnej  -  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej. W  razie  nieobecności, odpowiednio Prezesa Zarządu  lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej posiedzeniom danego organu Stowarzyszenia przewodniczy osoba wybrana spośród obecnych członków takiej władzy Stowarzyszenia.
Protokolantów  wybierają  ze  swego  grona  poszczególne  władze  Stowarzyszenia. Jeżeli władze  Stowarzyszenia  nie  wybiorą  ze  swego  grona  protokolantów, wówczas protokolantów  desygnuje  przewodniczący  posiedzenia. Protokolant może być współpracownikiem lub pracownikiem Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 33

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

§ 34

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  o  charakterze  sprawozdawczym  obowiązkowo zwołuje  Zarząd  jeden  raz  w  roku.  Powinno  się  odbyć  nie  później,  niż  w  terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.
Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być:

a) rozpatrzenie  i zatwierdzenie  sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia  za ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

b) rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  Stowarzyszenia  za  ubiegły rok,

c) udzielanie absolutorium członkom Zarządu  i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na  pisemny  wniosek  co  najmniej  30%  członków  uprawnionych  do  głosowania, w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

Jeżeli  Zwyczajne Walne  Zebranie  Członków  nie  zostanie  zwołane  przez  Zarząd  w  terminie określonym  w  § 34 ust. 2,  prawo  zwołania  Zwyczajnego Walnego  Zebrania  przysługuje  Komisji Rewizyjnej. Jeżeli  Nadzwyczajne Walne  Zebranie  Członków  nie  zostanie  zwołane  przez  Zarząd na zasadach określonych w § 34 ust. 4, prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  Członków  przysługuje podmiotom uprawnionym do wnioskowania o jego zwołanie.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes lub Wiceprezes Zarządu względnie, w przypadku nieobecności Członków Zarządu, inny członek Stowarzyszenia wybrany w tym celu przez Walne Zebranie Członków.
O miejscu,  terminie  i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną (email, informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia).
Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  zapadają  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą większością  głosów,  oddanych  przy  zachowania kworum.
Jeżeli  na  zwołanym Walnym  Zebraniu Członków  nie  będzie można  podjąć  uchwały  ze względu  na  brak  wymaganego  kworum,  wówczas  na  kolejnym  Walnym  Zebraniu Członków  zwołanym  w  celu  podjęcia  uchwał  objętych  poprzednim  porządkiem  obrad wymagane  kworum  przestaje  obowiązywać.
Uchwały  podjęte większością  głosów przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim  terminie, są ważne  bez  względu  na  liczbę  obecnych  na  nim  przedstawicieli  członków. W zawiadomieniu  należy  poinformować  o  takim  trybie  przeprowadzania  Walnego Zebrania.
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, jeśli w Walnym Zebraniu uczestniczy mniej niż 2/3 członków Stowarzyszenia.
W przypadku wniosków zmieniających zapisy statutu bezwzględnie wymagana jest większość 3/4 głosów przy zachowaniu kworum.
Protokół z Walnego Zebrania podpisuje przewodniczący posiedzenia. W protokole należy stwierdzić  prawidłowość  zwołania  posiedzenia,  nazwisko  przewodniczącego,  wymienić powzięte  uchwały  oraz  liczbę  głosów  oddanych  za  każdą  uchwałą  lub  opinią. Do protokołu  należy  dołączyć  listę  obecności  z  podpisami  uczestników  posiedzenia. Dowody  zwołania  posiedzenia  dołącza  się  do  księgi  protokołów.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a) uchwalenie Statutu i jego zmian,

b) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

c) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) wybór i odwoływanie Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,

e) wybór i odwoływanie Członków Komisji Rewizyjnej,

f) podejmowanie,  na wniosek Komisji Rewizyjnej,  uchwały  o  udzieleniu  absolutorium dla Zarządu,

g) udzielanie  absolutorium  Komisji  Rewizyjnej  z  wykonania  przez  nich  obowiązków w poprzednim roku,

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

i) nadawanie godności członka honorowego,

j) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  lub  zbycie nieruchomości,

k) rozpatrywanie  innych  spraw  nienależących  do  kompetencji  Zarządu  i  Komisji Rewizyjnej,

l) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

n) inne  sprawy  należące  do  kompetencji  Walnego  Zebrania  Członków  stosownie do postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa.

Zarząd

§ 36

Zarząd  jest  organem  wykonawczym  Stowarzyszenia.  Kieruje  on  całokształtem działalności  Stowarzyszenia,  zgodnie  z  uchwałami  Walnego  Zebrania  Członków,  reprezentuje  je  na  zewnątrz  i  ponosi  odpowiedzialność  przed  Walnym  Zebraniem Członków.
Zarząd  składa  się  od  3  (trzech)  do  5  (pięciu)  członków,  w  tym  Prezesa  i  dwóch Wiceprezesów.  O  liczbie  członków  Zarządu  decyduje  Walne  Zebranie  Członków. W przypadku braku odmiennej uchwały Zarząd powołuje się w składzie trzyosobowym.
Członkowie  Zarządu  powoływani  są  spośród  zwyczajnych  członków  Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu  jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności  co  najmniej  połowy  członków  zarządu.  W  przypadku  równej  liczby głosów Prezes Zarządu dysponuje decydującym głosem.
Zarząd po upływie kadencji sprawuje swoje funkcje, aż do powołania nowego Zarządu.
Pierwszy  Zarząd jest  powoływany  przez  zebranie założycieli.
W przypadku, gdy z  jakichkolwiek powodów  liczba członków Zarządu będzie mniejsza, niż  określone  w  Statucie  minimum,  Komisja  Rewizyjna,  nie  później,  niż  w  ciągu  2 (dwóch)  tygodni  od  momentu  zmniejszenia  liczby  członków  Zarządu,  dokona uzupełnienia składu Zarządu. Wyboru dokonuje spośród członków Stowarzyszenia.
W przypadku uzupełnienia składu Zarządu, w sposób określony w ust. 8, Zarząd jest zobowiązany do zwołania, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od uzupełnienia składu  Zarządu,  Walnego  Zebrania  Członków,  którego  porządek  obrad  obejmować będzie zatwierdzenie wyboru uzupełnionego składu Zarządu dokonanego przez Komisję Rewizyjną,  bądź  też,  w  przypadku  niezatwierdzenia  wyboru  uzupełnionego  składu Zarządu,  powołanie  nowych  osób  na  członków  Zarządu  tak,  aby  liczba  członków Zarządu była równa, co najmniej liczbie minimalnej.
Dopuszcza  się  podejmowanie  uchwał  przez  Zarząd  Stowarzyszenia  oddając  swój  głos na piśmie  lub  przy  wykorzystaniu  środków  bezpośredniego  porozumiewania  się na odległość lub drogą elektroniczną.  Uchwała  podjęta  w  takim  trybie  jest  ważna,  gdy  wszyscy  Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 37

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

c) sprawowanie  zarządu  nad  majątkiem  Stowarzyszenia  zgodnie  z obowiązującymi przepisami,

d) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków,

e) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,

f) podejmowanie uchwał, za zgodą Walnego Zebrania Członków, w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,

g) ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych oraz członków wspierających,

h) prawo  do  zmiany wysokości  składek  członkowskich  dla  członków wspierających uwzględniając poziom przychodów członków wspierających,

i) podejmowanie  decyzji  o  przystąpieniu  do  innych  krajowych  lub zagranicznych organizacji i stowarzyszeń bądź o wystąpieniu z nich,

j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

k) podjęcie  uchwały  o  powołaniu  Biura  Stowarzyszenia  oraz  określenie zasad jego funkcjonowania,

l) zatwierdzenie Regulaminu Biura Stowarzyszenia,

m) powołanie i odwołanie Dyrektora Generalnego Biura Stowarzyszenia oraz nawiązanie i  rozwiązywanie  stosunku,  na  podstawie,  którego  będzie  wykonywana  funkcja Dyrektora Generalnego Biura Stowarzyszenia,

n) zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych oraz stosunku pracy z pracownikami Stowarzyszenia oraz umów z zewnętrznymi wykonawcami,

o) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia,

p) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

q) wyrażanie zgody na patronaty Stowarzyszenia, wykorzystywanie loga Stowarzyszenia i sponsorowanie imprez przez Stowarzyszenie,

r) inne  sprawy  niezastrzeżone  w  Statucie  do  kompetencji  pozostałych  organów Stowarzyszenia.

§ 38

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie każdy członek zarządu.

Biuro Stowarzyszenia

§ 39

Do  bieżącego  kierowania  pracami  Stowarzyszenia  Zarząd  powołuje Biuro Stowarzyszenia,  którym  kieruje  Dyrektor  Generalny  Biura  Stowarzyszenia. Biuro Stowarzyszenia  zajmuje  się  także  obsługą  działalności  statutowych organów Stowarzyszenia.
Biuro jest organem wykonawczym Zarządu Stowarzyszenia.
Stanowiskami  wykonawczymi  Biura  są  w  szczególności  stanowiska  Dyrektora i Głównego Księgowego.
Jeśli  Zarząd  nie  powołuje  Biura  musi  wskazać  osoby  fizyczne  lub  prawne pełniące obowiązki przypisane do stanowisk wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Zarząd może zatrudniać osoby na stanowiska wykonawcze Biura.
Personel  Biura  Stowarzyszenia  lub  osoby  powołane  na  stanowiska  opisane  w  pkt.  4 ponoszą odpowiedzialność z tytułu swej działalności przed Zarządem Stowarzyszenia.
Oświadczenia woli  i  zobowiązania w  imieniu  Stowarzyszenia może  składać  i zaciągać Dyrektor  Generalny  Biura  Stowarzyszenia  w  granicach  umocowania  ustalonego  przez Zarząd Stowarzyszenia.
Dyrektor  Generalny  Biura  Stowarzyszenia  wykonuje  prawa  i  obowiązki  kierownika zakładu  pracy  w  stosunku  do  pracowników  Biura  Stowarzyszenia  w  rozumieniu przepisów prawa pracy.
Biuro  Stowarzyszenia  działa w  oparciu  o Regulamin Biura  zatwierdzony  przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 40

Zarząd  Stowarzyszenia  przedstawia  Komisji  Rewizyjnej  w terminie  do  dnia 31  marca coroczne  sprawozdanie  z  działalności  Stowarzyszenia  w poprzednim  roku kalendarzowym  oraz  sprawozdania  finansowe  Stowarzyszenia.  Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Zarząd przedstawia sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.
Zarząd zobowiązany  jest na żądanie członków Komisji Rewizyjnej udzielać  wszelkich  informacji  oraz  przedstawiać  wszelkie  dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 41

Komisja Rewizyjna  jest  organem Stowarzyszenia  powołanym  do  sprawowania  kontroli wewnętrznej nad jego działalnością.
Komisja  Rewizyjna  składa  się  co  najmniej  z  trzech  osób,  w  tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  i  Sekretarza. O  liczbie  członków Komisji  Rewizyjnej  w  danej kadencji decyduje Walne Zebranie Członków. W przypadku braku odmiennej uchwały powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie trzyosobowym.
Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  powoływani  są  spośród  zwyczajnych członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.
Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  podejmowane  są  w  głosowaniu  jawnym, bezwzględną większością  głosów,  przy  obecności,  co  najmniej  połowy  ogólnej  liczby uprawnionych członków.
Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  pełnić  innych  funkcji  w organach Stowarzyszenia.
Pierwsza  Komisja  Rewizyjna, jest powoływana przez zebranie założycieli.
Komisja  Rewizyjna  ma  prawo  żądania  od  władz członków organów  Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Szczegółowe  zasady  pracy  Komisji  Rewizyjnej  określa  regulamin  zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

a) sprawowanie  stałego  nadzoru  i  kontrolowanie,  co  najmniej  raz  w  roku działalności Stowarzyszenia,  w  szczególności  jego  gospodarki  finansowej, co  do  zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,

b) ocena  corocznych  sprawozdań  Zarządu  z  działalności  Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

c) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków corocznego sprawozdania z  wykonania  obowiązków,  o  których  mowa  w  pkt  a)  i  b) powyżej,  zawierającego również  opinię  w  zakresie  udzielenia  absolutorium członkom  Zarządu Stowarzyszenia,

d) występowanie  z  wnioskiem  do  Walnego  Zebrania  Członków  o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

e) występowanie  do  Zarządu  z  wnioskami wynikającymi  z  ustaleń przeprowadzonych kontroli  i  żądanie  wyjaśnień  w  kwestiach wzbudzających  wątpliwości  Komisji Rewizyjnej,

f) prawo  żądania  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w razie stwierdzenia  niewywiązywania  się  przez  Zarząd  z  jego  statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

g) zwołanie  Walnego  Zebrania  Członków,  w  razie  niezwołania  go  przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

h) składanie  sprawozdań  ze  swej  działalności  przed  Walnym  Zebraniem Członków oraz Zarządem,

i) uzupełnienia składu Zarządu w sposób określony w statucie.