Spis treści


Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych:

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 17

Członkiem zwyczajnym indywidualnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i  niepozbawiona  praw  publicznych,  która akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba  fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych  i  niepozbawiona  praw  publicznych  oraz  osoba  prawna, względnie  instytucja lub  podmiot  gospodarczy  niemający  osobowości  prawnej,  zainteresowani  działalnością Stowarzyszenia, którzy zadeklarowali na jego rzecz pomoc finansową bądź rzeczową.
Członek  wspierający,  który  nie  jest  osobą  fizyczną,  działa  w  Stowarzyszeniu  za pośrednictwem swych przedstawicieli.
Członkiem  honorowym może  być osoba  fizyczna, krajowa  lub zagraniczna,  szczególnie zasłużona dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego statutowych celów.
Uczestnictwo  w  Stowarzyszeniu  nie ogranicza  przynależności  członka  do  innych organizacji i stowarzyszeń.

§ 18

Nabycie  członkostwa  Stowarzyszenia  przez  jego  założycieli  następuje  przez  uchwalenie i przyjęcie Statutu Stowarzyszenia.
Członków  zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje  w  drodze  uchwały  Zarząd,  na podstawie  pisemnej  deklaracji  wyrażającej  wolę  przystąpienia  do  Stowarzyszenia,  przestrzegania  postanowień  Statutu  Stowarzyszenia  i  zgodę  na  opłacanie  składek członkowskich.
Tytuł  członka  honorowego  nadaje  na  wniosek  Zarządu,  w  drodze  uchwały  Walne Zebranie Członków.
Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Stowarzyszenia

§ 19

Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.
Odmowa  przyjęcia  kandydata  w  poczet  członków  Stowarzyszenia  nie wymaga pisemnego uzasadnienia.
Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków kandydatowi  przysługuje ,w terminie czternastu dni od daty doręczenia powiadomienia, prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała  jest ostateczna.
Decyzję Zarządu o odmowie przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może zmienić w drodze uchwały podjętej większością 3/5 głosów przy zachowaniu kworum.
Walne Zebranie Członków zobowiązane  jest rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

§ 20

Członek zwyczajny ma prawo do:

Czynnego i biernego prawa wyborczego;
Zgłaszania  Zarządowi  opinii,  wniosków  i  postulatów  dotyczących działalności Stowarzyszenia;
Uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
Nieodpłatnego  otrzymywania  wszelkich  opinii,  wydawnictw,  analiz  oraz  innych opracowań przygotowanych przez Stowarzyszenie;
Korzystania   ze świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia w  trakcie realizacji  przedsięwzięć  zbieżnych  z  celami  Stowarzyszenia.

§ 21

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

Wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego działań statutowych;
Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
Swoją  postawą  i  działaniem  przyczyniać  się  do  wzrostu  roli  i  znaczenia Stowarzyszenia;
Dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
Udzielania  Stowarzyszeniu  wszelkich  informacji  koniecznych  do  jego  prac, z wyłączeniem  informacji  stanowiących  tajemnicę  handlową  lub  zawodową  członka Stowarzyszenia;
Wniesienia wpisowego i bieżącego opłacania składek członkowskich.

§ 22

Członek wspierający ma prawo do:

Podejmowania działań i otrzymywania świadczeń określonych w § 20 ust. 2, 3, 4, 5.
Uczestniczenia  w  posiedzeniach  Walnego  Zebrania  Członków  oraz  w  innych zgromadzeniach, Stowarzyszenia;
Zabierania głosu doradczego.

§ 23

Członek wspierający zobowiązany  jest do przestrzegania obowiązków określonych w § 21 ust. 1, 3, 4, 5, 7.

§ 24

Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 20 ust. 2, 3, 4, 5. Członek honorowy ma obowiązki określone w § 21 ust. 1, 3, 4.

§ 25

Utrata  członkostwa  honorowego  Stowarzyszenia  może  nastąpić  jedynie wyjątkowo w przypadku  rażącego  sprzeniewierzenia  się  celom  Stowarzyszenia.
O utracie członkostwa  honorowego  decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
Utrata  członkostwa  honorowego nie wymaga  pisemnego uzasadnienia.

§ 26

Wysokość  składek  członkowskich  dla  członków  zwyczajnych  ustala w  drodze  uchwały Zarząd na  okres  roku  kalendarzowego.  Zarząd  na wniosek  członka zwyczajnego może podjąć uchwałę o zwolnieniu go z obowiązku płacenia składek.
Wysokość składek członkowskich dla członków wspierających ustala w drodze uchwały Zarząd na okres roku kalendarzowego. Zarząd na wniosek członka wspierającego ma prawo do zmiany wysokości  tak  ustalonej  składki  uwzględniając  poziom  przychodów  członków wspierających.

§ 27

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  Stowarzyszenia,  zgłoszonej na  piśmie Zarządowi;

b) śmierci  członka  zwyczajnego  lub  wspierającego  bądź  utraty  zdolności  prawnej przez członka wspierającego;

c) skreślenia z  listy członków w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutowych,  nieprzestrzegania  regulaminów  i  uchwał  organów  Stowarzyszenia  bądź  z  powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający trzy miesiące;

d) naruszenia zasad etyki, działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia  lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

Ustanie  członkostwa  przez  skreślenie  określone  w  ust.1  lit.  c,  d  następuje  w  drodze uchwały  Zarządu,  od  której  członkowi  przysługuje  prawo  odwołania  do  Walnego Zebrania  Członków  w  terminie  czternastu  dni  od  daty  doręczenia powiadomienia  o  skreśleniu. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu.
Walne  Zebranie Członków może odrzucić uchwałę Zarządu o ustaniu członkostwa większością 3/5 głosów przy zachowaniu kworum.
Uchwała  Zarządu  o  ustaniu  członkostwa  przez  skreślenie  wymaga  pisemnego uzasadnienia.
Uchwała Walnego  Zebrania Członków w  sprawie  skreślenie  z  listy  Członków  lub  uchylenia uchwały Zarządu o skreśleniu jest ostateczna.
Za  datę  ustania  członkostwa  w  Stowarzyszeniu  przyjmuje  się  datę  wydania  uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy Członków.
Członkowie,  których  członkostwo  ustało,  nie  mają  praw  ani  do  majątku Stowarzyszenia,  ani  też  nie otrzymują  zwrotu  wpłaconych  składek  lub  opłat  i  są  zobowiązani  do  uregulowania zaległych należności.