Spis treści


Rozdział III

Działalność gospodarcza

§ 13

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zysk z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może zostać wypłacony bezpośrednio członkom Stowarzyszenia.

§ 14

Stowarzyszenie może angażować się w działalność gospodarczą zgodną z realizacją działalności statutowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może zatrudniać do wykonania zadań i zleconych prac podmioty zewnętrzne lub zlecać odpłatnie wykonanie zadań członkom Stowarzyszenia.

§ 15

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:

PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
PKD  58.11.Z – Wydawanie  książek;
PKD  58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet;
PKD  58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
PKD  58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
PKD  58.29.Z  – Działalność wydawnicza w  zakresie  pozostałego  oprogramowania;
PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  i programów telewizyjnych;
PKD  59.12.Z – Działalność  postprodukcyjna  związana  z  filmami,  nagraniami wideo  i programami telewizyjnymi;
PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;
PKD  63.99.Z  –  Pozostała  działalność  usługowa w  zakresie  informacji,  gdzie  indziej niesklasyfikowana;
PKD  64.99.Z  –  Pozostała  finansowa  działalność  usługowa,  gdzie  indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
PKD  70.22.Z  –  Pozostałe doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i zarządzania;
PKD  71.12.Z  –  Działalność  w  zakresie  inżynierii  i  związane  z  nią  doradztwo techniczne;
PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
PKD 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
PKD 72.19.Z – Badania  naukowe  i prace  rozwojowe w dziedzinie pozostałych  nauk przyrodniczych i technicznych;
PKD 72.20.Z – Badania naukowe  i prace  rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
PKD  73.12.B  –  Pośrednictwo  w  sprzedaży  miejsca  na  cele  reklamowe  w  mediach drukowanych;
PKD  73.12.C  –  Pośrednictwo  w  sprzedaży  miejsca  na  cele  reklamowe  w  mediach elektronicznych (Internet);
PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
PKD 72.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;
PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego oprogramowania;
PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
PKD 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
PKD  74.90.Z  –  Pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna,  gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD  77.40.Z  –  Dzierżawa  własności  intelektualnej  i  podobnych  produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie  rezerwacji, gdzie  indziej niesklasyfikowana;
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
PKD  94.11.Z  –  Działalność  organizacji  komercyjnych  i  pracodawców;
PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
PKD  94.99.Z  –  Działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie  indziej niesklasyfikowana;
PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jeżeli  podjęcie  lub  prowadzenie  działalności  gospodarczej w  zakresie  ustalonego wyżej przedmiotu  działalności  gospodarczej  Stowarzyszenia,  wymaga  uzyskania  zgody, zezwolenia  lub  koncesji,  rozpoczęcie  lub  prowadzenie  takiej  działalności  nastąpi  po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.