Spis treści


Rozdział II

Statutowe cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 11

Celem Stowarzyszenia jest:

Wspieranie  inicjatyw  popularyzujących  i  promujących  rozwój  odnawialnych źródeł  energii  (OŹE) i efektywność energetyczną  z  zachowaniem  równowagi  ekologicznej,  bezpieczeństwa energetycznego i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego,
Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł  energii, oszczędzana energii, poprawy efektywności wytwarzania i zużycia energii,
Wspieranie  inicjatyw  popularyzujących  i  promujących ochronę środowiska naturalnego;
Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego;
Popularyzacja technologii pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej,
Lokalna, regionalna, krajowa i międzynarodowa promocja energetyki odnawialnej,
Lokalna, regionalna, krajowa i międzynarodowa promocja poszanowania energii,
Podejmowanie  działań  na  rzecz  powszechnego,  zrównoważonego  rozwoju odnawialnych źródeł  energii,
Wspieranie i uczestnictwo  w  projektach  propagujących odnawialne źródła energii i poszanowanie energii,
Integrowanie  środowisk  związanych  z  energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, poszanowaniem energii,
Współdziałanie  z  administracją rządową, samorządową,  instytucjami  naukowymi, organizacjami społecznymi i branżami energetyki konwencjonalnej i odnawialnej w zakresie tworzenia  prawa  i  polityki  energetycznej lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
Reprezentowanie  członków  Stowarzyszenia,  jego  potrzeb  i  interesów  wobec władz państwowych, gospodarczych i innych instytucji prawnych oraz osób fizycznych,
Podejmowanie działań na rzecz efektywnego wykorzystania energii,
Promowanie źródeł finansowania projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i efektywności energetycznej,
Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zagadnień prawno-ekonomicznych w aspekcie odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i efektywności energetycznej,
Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Ochrona i promocja zdrowia,
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
Promocja i organizacja wolontariatu,
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§ 12

Cele Stowarzyszenia mogą być realizowane poprzez działania:

Marketingowe, promocyjne i informacyjne polegające na:

a) promowaniu w kraju i za granicą osiągnięć Stowarzyszenia i jego członków,

b) popularyzowaniu rozwoju udziału energii ze źródeł odnawialnych w rynku energetycznym,

c) popularyzowaniu rozwoju energooszczędnych i efektywnych energetycznie rozwiązań,

d) nawiązywanie kontaktów  z inwestorami  krajowymi  i  zagranicznymi   w celu  promowania energetyki odnawialnej i wdrażania efektywności energetycznej,

e) propagowaniu wiedzy związanej z energetyką odnawialną i poszanowaniem energii,

f) udział  w konferencjach,  targach,  wystawach,  konkursach,  pokazach,  naradach,  odczytach,  wycieczkach,  spotkaniach,  giełdach  w  kraju  i  za  granicą  związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii, poszanowania energii i efektywności energetycznej,

g) wspomaganiu wymiany  informacji pomiędzy uczestnikami rynku energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej,

h) prowadzenie strony internetowej, na której publikowane będą informacje o zasobach odnawialnych źródeł energii, możliwościach ich pozyskiwania, ekonomice i efekcie ekologicznym energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej,

i) zbieraniu oraz publikowaniu informacji o dobrych praktykach wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożeniu działań mających na celu efektywne wykorzystanie energii.

Dydaktyczno – naukowe polegające na:

a) prowadzeniu szkoleń, warsztatów i seminariów z zakresu energetyki odnawialnej oraz efektywności i poszanowania energii,

b) doskonaleniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,

c) prowadzeniu badań naukowych,

d) prowadzeniu  prac  i  programów  badawczych związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną,

e) prowadzenie monitoringu w zakresie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w kraju i zagranicą,

f) rozwijaniu  współpracy  z  krajowymi  i  zagranicznymi placówkami naukowymi i szkołami w zakresie rozwoju i wymiany wiedzy i technologii związanej z energetyką odnawialna i efektywnością energetyczną,

g) opracowywanie programów rozwoju odnawialnych źródeł energii,

h) wykonywanie  analiz,  ekspertyz,  raportów  dotyczących  działań związanych z rozwojem  energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, poszanowaniem energii,

i) organizowaniu  i prowadzeniu własnych  ośrodków  szkoleniowych  oraz współpracy  z innymi ośrodkami  edukacyjnymi  w  zakresie  energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej,

j) prowadzenie szkoleń  zawodowych,  w  tym  także  przeprowadzanie  egzaminów  i wydawanie świadectw  i  certyfikatów  nabycia  określonej  wiedzy  i uprawnień,

k) opracowywanie programów nauczania z zakresu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i poszanowania energii dla szkół i uczelni wyższych.

Wydawnicze polegające na:

a) opracowywaniu i produkcji materiałów promocyjnych, reklamowych, informacyjnych, dydaktycznych,  naukowych  oraz  reklamowych  w dziedzinach  zgodnych  z celami Stowarzyszenia,

b) wydawaniu książek, skryptów i poradników dotyczących odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i poszanowania energii.

Integracyjne polegające na:

a) prowadzeniu wszechstronnej działalności w celu integracji członków Stowarzyszenia,

b) integrowaniu środowisk osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorców, instytucji i organizacji  państwowych  oraz  społecznych,  organów administracji samorządowej i rządowej  związanych  z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną,

c) organizowaniu  spotkań  z  władzami  publicznymi  oraz  innymi  podmiotami realizującymi  zadania  publiczne  w  celu  prezentacji  problematyki  dotyczącej  celów statutowych Stowarzyszenia,

d) organizowaniu  imprez  kulturalnych  i rekreacyjnych  w  celu  konsolidacji  i integracji środowisk związanych z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną,

e) współdziałaniu  z  administracją  rządową,  samorządami  i  organizacjami  zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami - naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi.

Opiniotwórcze polegające na:

a) wyrażaniu opinii o stanie rozwoju energetyki i efektywności energetycznej,

b) wyrażaniu opinii na temat europejskich i polskich aktów prawnych związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii,

c) wyrażaniu opinii na temat mechanizmów wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,

d) wyrażaniu  stanowisk  i  opiniowaniu  rozwiązań,  wniosków,  projektów  i programów będących przedmiotem działań Stowarzyszenia,

e) zabieraniu głosu w publicznych sporach dotyczących kwestii celów statutowych,

f) występowaniu  z  inicjatywą  tworzenia  aktów  prawnych  dotyczących rozwoju i funkcjonowania energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej.

Inżynierskie polegające na:

a) tworzeniu oprogramowania pozwalającego na usprawnienie działań związanych z projektowaniem konkretnych rozwiązań energetycznych,

b) tworzeniu opracowań technicznych, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków,

c) tworzeniu opracowań technicznych pozwalających na ocenę zużycia energii, które ma miejsce podczas eksploatacji budynków,

d) tworzeniu opracowań technicznych wskazujących optymalne rozwiązania zaopatrzenia w energię (pod względem ekonomicznym, energetycznym i ekologicznym),

e) tworzenie opracowań technicznych wskazujących optymalne działania termo modernizacyjne,

f) tworzeniu opracowań technicznych oceniających emisję zanieczyszczeń powstałych w takcie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej.