Spis treści

Statut stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS

Rozdział I


Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działa pod nazwą „Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS” i  jest dobrowolnym,  samorządnym, trwałym zrzeszeniem (zwanym dalej „Stowarzyszeniem”).

§ 2

Stowarzyszenie  posiada  osobowość  prawną  i  działa  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dn.  7  kwietnia  1989  r.  Prawo  o  stowarzyszeniach  (Dz. U.  z  1989  r.,  nr  20,  poz.  104, z późniejszymi zmianami).

§ 3

Stowarzyszenie  jest  organizacją  pozarządową  niezwiązaną z działalnością polityczną.

§ 4

Stowarzyszenie   skupia  osoby  fizyczne i współpracuje z osobami  prawnymi  wspierającymi działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza  jej granicami, a jego siedziba zlokalizowana jest w mieście Bochnia.

§ 6

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieoznaczony.

§ 7

Stowarzyszenie  może  być  członkiem  lub  współpracować  z  krajowymi oraz międzynarodowymi  organizacjami  w celu realizacji celów statutowych.

§ 8

Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  członków, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych.

§ 9

W ramach prowadzonej działalności Stowarzyszenie może zlecać  opracowanie  ekspertyz,  opinii oraz innych opracowań wytypowanym specjalistom, zewnętrznym firmom lub członkom Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie  ma  prawo  używania  odznak  i  pieczęci  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.
Stowarzyszenie używa skrótu swojej nazwy „HELIOS”.
W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się angielską nazwą „The Polish Association for Energy Efficiency and Renewable Energy Sources Development”  i  jej  skrótem „HELIOS”.Rozdział II

Statutowe cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 11

Celem Stowarzyszenia jest:

Wspieranie  inicjatyw  popularyzujących  i  promujących  rozwój  odnawialnych źródeł  energii  (OŹE) i efektywność energetyczną  z  zachowaniem  równowagi  ekologicznej,  bezpieczeństwa energetycznego i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego,
Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł  energii, oszczędzana energii, poprawy efektywności wytwarzania i zużycia energii,
Wspieranie  inicjatyw  popularyzujących  i  promujących ochronę środowiska naturalnego;
Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego;
Popularyzacja technologii pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej,
Lokalna, regionalna, krajowa i międzynarodowa promocja energetyki odnawialnej,
Lokalna, regionalna, krajowa i międzynarodowa promocja poszanowania energii,
Podejmowanie  działań  na  rzecz  powszechnego,  zrównoważonego  rozwoju odnawialnych źródeł  energii,
Wspieranie i uczestnictwo  w  projektach  propagujących odnawialne źródła energii i poszanowanie energii,
Integrowanie  środowisk  związanych  z  energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, poszanowaniem energii,
Współdziałanie  z  administracją rządową, samorządową,  instytucjami  naukowymi, organizacjami społecznymi i branżami energetyki konwencjonalnej i odnawialnej w zakresie tworzenia  prawa  i  polityki  energetycznej lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
Reprezentowanie  członków  Stowarzyszenia,  jego  potrzeb  i  interesów  wobec władz państwowych, gospodarczych i innych instytucji prawnych oraz osób fizycznych,
Podejmowanie działań na rzecz efektywnego wykorzystania energii,
Promowanie źródeł finansowania projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i efektywności energetycznej,
Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zagadnień prawno-ekonomicznych w aspekcie odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i efektywności energetycznej,
Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Ochrona i promocja zdrowia,
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
Promocja i organizacja wolontariatu,
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§ 12

Cele Stowarzyszenia mogą być realizowane poprzez działania:

Marketingowe, promocyjne i informacyjne polegające na:

a) promowaniu w kraju i za granicą osiągnięć Stowarzyszenia i jego członków,

b) popularyzowaniu rozwoju udziału energii ze źródeł odnawialnych w rynku energetycznym,

c) popularyzowaniu rozwoju energooszczędnych i efektywnych energetycznie rozwiązań,

d) nawiązywanie kontaktów  z inwestorami  krajowymi  i  zagranicznymi   w celu  promowania energetyki odnawialnej i wdrażania efektywności energetycznej,

e) propagowaniu wiedzy związanej z energetyką odnawialną i poszanowaniem energii,

f) udział  w konferencjach,  targach,  wystawach,  konkursach,  pokazach,  naradach,  odczytach,  wycieczkach,  spotkaniach,  giełdach  w  kraju  i  za  granicą  związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii, poszanowania energii i efektywności energetycznej,

g) wspomaganiu wymiany  informacji pomiędzy uczestnikami rynku energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej,

h) prowadzenie strony internetowej, na której publikowane będą informacje o zasobach odnawialnych źródeł energii, możliwościach ich pozyskiwania, ekonomice i efekcie ekologicznym energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej,

i) zbieraniu oraz publikowaniu informacji o dobrych praktykach wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wdrożeniu działań mających na celu efektywne wykorzystanie energii.

Dydaktyczno – naukowe polegające na:

a) prowadzeniu szkoleń, warsztatów i seminariów z zakresu energetyki odnawialnej oraz efektywności i poszanowania energii,

b) doskonaleniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,

c) prowadzeniu badań naukowych,

d) prowadzeniu  prac  i  programów  badawczych związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną,

e) prowadzenie monitoringu w zakresie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w kraju i zagranicą,

f) rozwijaniu  współpracy  z  krajowymi  i  zagranicznymi placówkami naukowymi i szkołami w zakresie rozwoju i wymiany wiedzy i technologii związanej z energetyką odnawialna i efektywnością energetyczną,

g) opracowywanie programów rozwoju odnawialnych źródeł energii,

h) wykonywanie  analiz,  ekspertyz,  raportów  dotyczących  działań związanych z rozwojem  energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, poszanowaniem energii,

i) organizowaniu  i prowadzeniu własnych  ośrodków  szkoleniowych  oraz współpracy  z innymi ośrodkami  edukacyjnymi  w  zakresie  energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej,

j) prowadzenie szkoleń  zawodowych,  w  tym  także  przeprowadzanie  egzaminów  i wydawanie świadectw  i  certyfikatów  nabycia  określonej  wiedzy  i uprawnień,

k) opracowywanie programów nauczania z zakresu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i poszanowania energii dla szkół i uczelni wyższych.

Wydawnicze polegające na:

a) opracowywaniu i produkcji materiałów promocyjnych, reklamowych, informacyjnych, dydaktycznych,  naukowych  oraz  reklamowych  w dziedzinach  zgodnych  z celami Stowarzyszenia,

b) wydawaniu książek, skryptów i poradników dotyczących odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i poszanowania energii.

Integracyjne polegające na:

a) prowadzeniu wszechstronnej działalności w celu integracji członków Stowarzyszenia,

b) integrowaniu środowisk osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorców, instytucji i organizacji  państwowych  oraz  społecznych,  organów administracji samorządowej i rządowej  związanych  z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną,

c) organizowaniu  spotkań  z  władzami  publicznymi  oraz  innymi  podmiotami realizującymi  zadania  publiczne  w  celu  prezentacji  problematyki  dotyczącej  celów statutowych Stowarzyszenia,

d) organizowaniu  imprez  kulturalnych  i rekreacyjnych  w  celu  konsolidacji  i integracji środowisk związanych z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną,

e) współdziałaniu  z  administracją  rządową,  samorządami  i  organizacjami  zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami - naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi.

Opiniotwórcze polegające na:

a) wyrażaniu opinii o stanie rozwoju energetyki i efektywności energetycznej,

b) wyrażaniu opinii na temat europejskich i polskich aktów prawnych związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii,

c) wyrażaniu opinii na temat mechanizmów wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii,

d) wyrażaniu  stanowisk  i  opiniowaniu  rozwiązań,  wniosków,  projektów  i programów będących przedmiotem działań Stowarzyszenia,

e) zabieraniu głosu w publicznych sporach dotyczących kwestii celów statutowych,

f) występowaniu  z  inicjatywą  tworzenia  aktów  prawnych  dotyczących rozwoju i funkcjonowania energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej.

Inżynierskie polegające na:

a) tworzeniu oprogramowania pozwalającego na usprawnienie działań związanych z projektowaniem konkretnych rozwiązań energetycznych,

b) tworzeniu opracowań technicznych, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków,

c) tworzeniu opracowań technicznych pozwalających na ocenę zużycia energii, które ma miejsce podczas eksploatacji budynków,

d) tworzeniu opracowań technicznych wskazujących optymalne rozwiązania zaopatrzenia w energię (pod względem ekonomicznym, energetycznym i ekologicznym),

e) tworzenie opracowań technicznych wskazujących optymalne działania termo modernizacyjne,

f) tworzeniu opracowań technicznych oceniających emisję zanieczyszczeń powstałych w takcie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej.Rozdział III

Działalność gospodarcza

§ 13

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zysk z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może zostać wypłacony bezpośrednio członkom Stowarzyszenia.

§ 14

Stowarzyszenie może angażować się w działalność gospodarczą zgodną z realizacją działalności statutowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może zatrudniać do wykonania zadań i zleconych prac podmioty zewnętrzne lub zlecać odpłatnie wykonanie zadań członkom Stowarzyszenia.

§ 15

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:

PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
PKD  58.11.Z – Wydawanie  książek;
PKD  58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet;
PKD  58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
PKD  58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
PKD  58.29.Z  – Działalność wydawnicza w  zakresie  pozostałego  oprogramowania;
PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  i programów telewizyjnych;
PKD  59.12.Z – Działalność  postprodukcyjna  związana  z  filmami,  nagraniami wideo  i programami telewizyjnymi;
PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;
PKD  63.99.Z  –  Pozostała  działalność  usługowa w  zakresie  informacji,  gdzie  indziej niesklasyfikowana;
PKD  64.99.Z  –  Pozostała  finansowa  działalność  usługowa,  gdzie  indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
PKD  70.22.Z  –  Pozostałe doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i zarządzania;
PKD  71.12.Z  –  Działalność  w  zakresie  inżynierii  i  związane  z  nią  doradztwo techniczne;
PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
PKD 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
PKD 72.19.Z – Badania  naukowe  i prace  rozwojowe w dziedzinie pozostałych  nauk przyrodniczych i technicznych;
PKD 72.20.Z – Badania naukowe  i prace  rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
PKD  73.12.B  –  Pośrednictwo  w  sprzedaży  miejsca  na  cele  reklamowe  w  mediach drukowanych;
PKD  73.12.C  –  Pośrednictwo  w  sprzedaży  miejsca  na  cele  reklamowe  w  mediach elektronicznych (Internet);
PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
PKD 72.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;
PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego oprogramowania;
PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
PKD 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
PKD  74.90.Z  –  Pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna,  gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD  77.40.Z  –  Dzierżawa  własności  intelektualnej  i  podobnych  produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie  rezerwacji, gdzie  indziej niesklasyfikowana;
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
PKD  94.11.Z  –  Działalność  organizacji  komercyjnych  i  pracodawców;
PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
PKD  94.99.Z  –  Działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie  indziej niesklasyfikowana;
PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jeżeli  podjęcie  lub  prowadzenie  działalności  gospodarczej w  zakresie  ustalonego wyżej przedmiotu  działalności  gospodarczej  Stowarzyszenia,  wymaga  uzyskania  zgody, zezwolenia  lub  koncesji,  rozpoczęcie  lub  prowadzenie  takiej  działalności  nastąpi  po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych:

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 17

Członkiem zwyczajnym indywidualnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i  niepozbawiona  praw  publicznych,  która akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba  fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych  i  niepozbawiona  praw  publicznych  oraz  osoba  prawna, względnie  instytucja lub  podmiot  gospodarczy  niemający  osobowości  prawnej,  zainteresowani  działalnością Stowarzyszenia, którzy zadeklarowali na jego rzecz pomoc finansową bądź rzeczową.
Członek  wspierający,  który  nie  jest  osobą  fizyczną,  działa  w  Stowarzyszeniu  za pośrednictwem swych przedstawicieli.
Członkiem  honorowym może  być osoba  fizyczna, krajowa  lub zagraniczna,  szczególnie zasłużona dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego statutowych celów.
Uczestnictwo  w  Stowarzyszeniu  nie ogranicza  przynależności  członka  do  innych organizacji i stowarzyszeń.

§ 18

Nabycie  członkostwa  Stowarzyszenia  przez  jego  założycieli  następuje  przez  uchwalenie i przyjęcie Statutu Stowarzyszenia.
Członków  zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje  w  drodze  uchwały  Zarząd,  na podstawie  pisemnej  deklaracji  wyrażającej  wolę  przystąpienia  do  Stowarzyszenia,  przestrzegania  postanowień  Statutu  Stowarzyszenia  i  zgodę  na  opłacanie  składek członkowskich.
Tytuł  członka  honorowego  nadaje  na  wniosek  Zarządu,  w  drodze  uchwały  Walne Zebranie Członków.
Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Stowarzyszenia

§ 19

Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.
Odmowa  przyjęcia  kandydata  w  poczet  członków  Stowarzyszenia  nie wymaga pisemnego uzasadnienia.
Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków kandydatowi  przysługuje ,w terminie czternastu dni od daty doręczenia powiadomienia, prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała  jest ostateczna.
Decyzję Zarządu o odmowie przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może zmienić w drodze uchwały podjętej większością 3/5 głosów przy zachowaniu kworum.
Walne Zebranie Członków zobowiązane  jest rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

§ 20

Członek zwyczajny ma prawo do:

Czynnego i biernego prawa wyborczego;
Zgłaszania  Zarządowi  opinii,  wniosków  i  postulatów  dotyczących działalności Stowarzyszenia;
Uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
Nieodpłatnego  otrzymywania  wszelkich  opinii,  wydawnictw,  analiz  oraz  innych opracowań przygotowanych przez Stowarzyszenie;
Korzystania   ze świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia w  trakcie realizacji  przedsięwzięć  zbieżnych  z  celami  Stowarzyszenia.

§ 21

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

Wspierania Stowarzyszenia w realizacji jego działań statutowych;
Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
Swoją  postawą  i  działaniem  przyczyniać  się  do  wzrostu  roli  i  znaczenia Stowarzyszenia;
Dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
Udzielania  Stowarzyszeniu  wszelkich  informacji  koniecznych  do  jego  prac, z wyłączeniem  informacji  stanowiących  tajemnicę  handlową  lub  zawodową  członka Stowarzyszenia;
Wniesienia wpisowego i bieżącego opłacania składek członkowskich.

§ 22

Członek wspierający ma prawo do:

Podejmowania działań i otrzymywania świadczeń określonych w § 20 ust. 2, 3, 4, 5.
Uczestniczenia  w  posiedzeniach  Walnego  Zebrania  Członków  oraz  w  innych zgromadzeniach, Stowarzyszenia;
Zabierania głosu doradczego.

§ 23

Członek wspierający zobowiązany  jest do przestrzegania obowiązków określonych w § 21 ust. 1, 3, 4, 5, 7.

§ 24

Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 20 ust. 2, 3, 4, 5. Członek honorowy ma obowiązki określone w § 21 ust. 1, 3, 4.

§ 25

Utrata  członkostwa  honorowego  Stowarzyszenia  może  nastąpić  jedynie wyjątkowo w przypadku  rażącego  sprzeniewierzenia  się  celom  Stowarzyszenia.
O utracie członkostwa  honorowego  decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
Utrata  członkostwa  honorowego nie wymaga  pisemnego uzasadnienia.

§ 26

Wysokość  składek  członkowskich  dla  członków  zwyczajnych  ustala w  drodze  uchwały Zarząd na  okres  roku  kalendarzowego.  Zarząd  na wniosek  członka zwyczajnego może podjąć uchwałę o zwolnieniu go z obowiązku płacenia składek.
Wysokość składek członkowskich dla członków wspierających ustala w drodze uchwały Zarząd na okres roku kalendarzowego. Zarząd na wniosek członka wspierającego ma prawo do zmiany wysokości  tak  ustalonej  składki  uwzględniając  poziom  przychodów  członków wspierających.

§ 27

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  Stowarzyszenia,  zgłoszonej na  piśmie Zarządowi;

b) śmierci  członka  zwyczajnego  lub  wspierającego  bądź  utraty  zdolności  prawnej przez członka wspierającego;

c) skreślenia z  listy członków w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutowych,  nieprzestrzegania  regulaminów  i  uchwał  organów  Stowarzyszenia  bądź  z  powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający trzy miesiące;

d) naruszenia zasad etyki, działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia  lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

Ustanie  członkostwa  przez  skreślenie  określone  w  ust.1  lit.  c,  d  następuje  w  drodze uchwały  Zarządu,  od  której  członkowi  przysługuje  prawo  odwołania  do  Walnego Zebrania  Członków  w  terminie  czternastu  dni  od  daty  doręczenia powiadomienia  o  skreśleniu. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu.
Walne  Zebranie Członków może odrzucić uchwałę Zarządu o ustaniu członkostwa większością 3/5 głosów przy zachowaniu kworum.
Uchwała  Zarządu  o  ustaniu  członkostwa  przez  skreślenie  wymaga  pisemnego uzasadnienia.
Uchwała Walnego  Zebrania Członków w  sprawie  skreślenie  z  listy  Członków  lub  uchylenia uchwały Zarządu o skreśleniu jest ostateczna.
Za  datę  ustania  członkostwa  w  Stowarzyszeniu  przyjmuje  się  datę  wydania  uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy Członków.
Członkowie,  których  członkostwo  ustało,  nie  mają  praw  ani  do  majątku Stowarzyszenia,  ani  też  nie otrzymują  zwrotu  wpłaconych  składek  lub  opłat  i  są  zobowiązani  do  uregulowania zaległych należności.Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§ 28

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 29

Kadencja  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  jest wspólna i trwa pięć lat.
Wybory Zarządu  i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu  jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych uczestników Walnego Zebrania Członków przy zachowaniu kworum.

§ 30

W  przypadku  ustąpienia,  odwołania  lub  śmierci  członka  Zarządu  bądź  członka  Komisji Rewizyjnej  w  trakcie  kadencji,  skład  osobowy  organów Stowarzyszenia  jest  uzupełniany  poprzez przeprowadzenie  wyborów  uzupełniających  na  wolne  stanowisko  według  zasad określonych § 29.

§ 31

Mandat Członka organów Stowarzyszenia wygasa z chwilą:

a) zrzeczenia  się pełnienia  funkcji  członka organów Stowarzyszenia złożonej w  formie pisemnej,

b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) śmierci.

W przypadku rażącego naruszenia Statutu,  w  czasie  trwania  kadencji,  poszczególni Członkowie organów Stowarzyszenia  mogą  być  odwołani  uchwałą  Walnego Zebrania  Członków,  podjętą bezwzględną  większością  3/4 głosów,  z zachowaniem kworum.

§ 32

Posiedzeniom  Zarządu  przewodniczy  Prezes  Zarządu,  a posiedzeniom Komisji Rewizyjnej  -  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej. W  razie  nieobecności, odpowiednio Prezesa Zarządu  lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej posiedzeniom danego organu Stowarzyszenia przewodniczy osoba wybrana spośród obecnych członków takiej władzy Stowarzyszenia.
Protokolantów  wybierają  ze  swego  grona  poszczególne  władze  Stowarzyszenia. Jeżeli władze  Stowarzyszenia  nie  wybiorą  ze  swego  grona  protokolantów, wówczas protokolantów  desygnuje  przewodniczący  posiedzenia. Protokolant może być współpracownikiem lub pracownikiem Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 33

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

§ 34

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  o  charakterze  sprawozdawczym  obowiązkowo zwołuje  Zarząd  jeden  raz  w  roku.  Powinno  się  odbyć  nie  później,  niż  w  terminie 6 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.
Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być:

a) rozpatrzenie  i zatwierdzenie  sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia  za ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

b) rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  Stowarzyszenia  za  ubiegły rok,

c) udzielanie absolutorium członkom Zarządu  i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na  pisemny  wniosek  co  najmniej  30%  członków  uprawnionych  do  głosowania, w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

Jeżeli  Zwyczajne Walne  Zebranie  Członków  nie  zostanie  zwołane  przez  Zarząd  w  terminie określonym  w  § 34 ust. 2,  prawo  zwołania  Zwyczajnego Walnego  Zebrania  przysługuje  Komisji Rewizyjnej. Jeżeli  Nadzwyczajne Walne  Zebranie  Członków  nie  zostanie  zwołane  przez  Zarząd na zasadach określonych w § 34 ust. 4, prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  Członków  przysługuje podmiotom uprawnionym do wnioskowania o jego zwołanie.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes lub Wiceprezes Zarządu względnie, w przypadku nieobecności Członków Zarządu, inny członek Stowarzyszenia wybrany w tym celu przez Walne Zebranie Członków.
O miejscu,  terminie  i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną (email, informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia).
Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  zapadają  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą większością  głosów,  oddanych  przy  zachowania kworum.
Jeżeli  na  zwołanym Walnym  Zebraniu Członków  nie  będzie można  podjąć  uchwały  ze względu  na  brak  wymaganego  kworum,  wówczas  na  kolejnym  Walnym  Zebraniu Członków  zwołanym  w  celu  podjęcia  uchwał  objętych  poprzednim  porządkiem  obrad wymagane  kworum  przestaje  obowiązywać.
Uchwały  podjęte większością  głosów przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim  terminie, są ważne  bez  względu  na  liczbę  obecnych  na  nim  przedstawicieli  członków. W zawiadomieniu  należy  poinformować  o  takim  trybie  przeprowadzania  Walnego Zebrania.
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, jeśli w Walnym Zebraniu uczestniczy mniej niż 2/3 członków Stowarzyszenia.
W przypadku wniosków zmieniających zapisy statutu bezwzględnie wymagana jest większość 3/4 głosów przy zachowaniu kworum.
Protokół z Walnego Zebrania podpisuje przewodniczący posiedzenia. W protokole należy stwierdzić  prawidłowość  zwołania  posiedzenia,  nazwisko  przewodniczącego,  wymienić powzięte  uchwały  oraz  liczbę  głosów  oddanych  za  każdą  uchwałą  lub  opinią. Do protokołu  należy  dołączyć  listę  obecności  z  podpisami  uczestników  posiedzenia. Dowody  zwołania  posiedzenia  dołącza  się  do  księgi  protokołów.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a) uchwalenie Statutu i jego zmian,

b) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

c) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) wybór i odwoływanie Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,

e) wybór i odwoływanie Członków Komisji Rewizyjnej,

f) podejmowanie,  na wniosek Komisji Rewizyjnej,  uchwały  o  udzieleniu  absolutorium dla Zarządu,

g) udzielanie  absolutorium  Komisji  Rewizyjnej  z  wykonania  przez  nich  obowiązków w poprzednim roku,

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

i) nadawanie godności członka honorowego,

j) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  lub  zbycie nieruchomości,

k) rozpatrywanie  innych  spraw  nienależących  do  kompetencji  Zarządu  i  Komisji Rewizyjnej,

l) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

n) inne  sprawy  należące  do  kompetencji  Walnego  Zebrania  Członków  stosownie do postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa.

Zarząd

§ 36

Zarząd  jest  organem  wykonawczym  Stowarzyszenia.  Kieruje  on  całokształtem działalności  Stowarzyszenia,  zgodnie  z  uchwałami  Walnego  Zebrania  Członków,  reprezentuje  je  na  zewnątrz  i  ponosi  odpowiedzialność  przed  Walnym  Zebraniem Członków.
Zarząd  składa  się  od  3  (trzech)  do  5  (pięciu)  członków,  w  tym  Prezesa  i  dwóch Wiceprezesów.  O  liczbie  członków  Zarządu  decyduje  Walne  Zebranie  Członków. W przypadku braku odmiennej uchwały Zarząd powołuje się w składzie trzyosobowym.
Członkowie  Zarządu  powoływani  są  spośród  zwyczajnych  członków  Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu  jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności  co  najmniej  połowy  członków  zarządu.  W  przypadku  równej  liczby głosów Prezes Zarządu dysponuje decydującym głosem.
Zarząd po upływie kadencji sprawuje swoje funkcje, aż do powołania nowego Zarządu.
Pierwszy  Zarząd jest  powoływany  przez  zebranie założycieli.
W przypadku, gdy z  jakichkolwiek powodów  liczba członków Zarządu będzie mniejsza, niż  określone  w  Statucie  minimum,  Komisja  Rewizyjna,  nie  później,  niż  w  ciągu  2 (dwóch)  tygodni  od  momentu  zmniejszenia  liczby  członków  Zarządu,  dokona uzupełnienia składu Zarządu. Wyboru dokonuje spośród członków Stowarzyszenia.
W przypadku uzupełnienia składu Zarządu, w sposób określony w ust. 8, Zarząd jest zobowiązany do zwołania, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od uzupełnienia składu  Zarządu,  Walnego  Zebrania  Członków,  którego  porządek  obrad  obejmować będzie zatwierdzenie wyboru uzupełnionego składu Zarządu dokonanego przez Komisję Rewizyjną,  bądź  też,  w  przypadku  niezatwierdzenia  wyboru  uzupełnionego  składu Zarządu,  powołanie  nowych  osób  na  członków  Zarządu  tak,  aby  liczba  członków Zarządu była równa, co najmniej liczbie minimalnej.
Dopuszcza  się  podejmowanie  uchwał  przez  Zarząd  Stowarzyszenia  oddając  swój  głos na piśmie  lub  przy  wykorzystaniu  środków  bezpośredniego  porozumiewania  się na odległość lub drogą elektroniczną.  Uchwała  podjęta  w  takim  trybie  jest  ważna,  gdy  wszyscy  Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 37

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

c) sprawowanie  zarządu  nad  majątkiem  Stowarzyszenia  zgodnie  z obowiązującymi przepisami,

d) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków,

e) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,

f) podejmowanie uchwał, za zgodą Walnego Zebrania Członków, w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,

g) ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych oraz członków wspierających,

h) prawo  do  zmiany wysokości  składek  członkowskich  dla  członków wspierających uwzględniając poziom przychodów członków wspierających,

i) podejmowanie  decyzji  o  przystąpieniu  do  innych  krajowych  lub zagranicznych organizacji i stowarzyszeń bądź o wystąpieniu z nich,

j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

k) podjęcie  uchwały  o  powołaniu  Biura  Stowarzyszenia  oraz  określenie zasad jego funkcjonowania,

l) zatwierdzenie Regulaminu Biura Stowarzyszenia,

m) powołanie i odwołanie Dyrektora Generalnego Biura Stowarzyszenia oraz nawiązanie i  rozwiązywanie  stosunku,  na  podstawie,  którego  będzie  wykonywana  funkcja Dyrektora Generalnego Biura Stowarzyszenia,

n) zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych oraz stosunku pracy z pracownikami Stowarzyszenia oraz umów z zewnętrznymi wykonawcami,

o) składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia,

p) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

q) wyrażanie zgody na patronaty Stowarzyszenia, wykorzystywanie loga Stowarzyszenia i sponsorowanie imprez przez Stowarzyszenie,

r) inne  sprawy  niezastrzeżone  w  Statucie  do  kompetencji  pozostałych  organów Stowarzyszenia.

§ 38

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie każdy członek zarządu.

Biuro Stowarzyszenia

§ 39

Do  bieżącego  kierowania  pracami  Stowarzyszenia  Zarząd  powołuje Biuro Stowarzyszenia,  którym  kieruje  Dyrektor  Generalny  Biura  Stowarzyszenia. Biuro Stowarzyszenia  zajmuje  się  także  obsługą  działalności  statutowych organów Stowarzyszenia.
Biuro jest organem wykonawczym Zarządu Stowarzyszenia.
Stanowiskami  wykonawczymi  Biura  są  w  szczególności  stanowiska  Dyrektora i Głównego Księgowego.
Jeśli  Zarząd  nie  powołuje  Biura  musi  wskazać  osoby  fizyczne  lub  prawne pełniące obowiązki przypisane do stanowisk wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Zarząd może zatrudniać osoby na stanowiska wykonawcze Biura.
Personel  Biura  Stowarzyszenia  lub  osoby  powołane  na  stanowiska  opisane  w  pkt.  4 ponoszą odpowiedzialność z tytułu swej działalności przed Zarządem Stowarzyszenia.
Oświadczenia woli  i  zobowiązania w  imieniu  Stowarzyszenia może  składać  i zaciągać Dyrektor  Generalny  Biura  Stowarzyszenia  w  granicach  umocowania  ustalonego  przez Zarząd Stowarzyszenia.
Dyrektor  Generalny  Biura  Stowarzyszenia  wykonuje  prawa  i  obowiązki  kierownika zakładu  pracy  w  stosunku  do  pracowników  Biura  Stowarzyszenia  w  rozumieniu przepisów prawa pracy.
Biuro  Stowarzyszenia  działa w  oparciu  o Regulamin Biura  zatwierdzony  przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 40

Zarząd  Stowarzyszenia  przedstawia  Komisji  Rewizyjnej  w terminie  do  dnia 31  marca coroczne  sprawozdanie  z  działalności  Stowarzyszenia  w poprzednim  roku kalendarzowym  oraz  sprawozdania  finansowe  Stowarzyszenia.  Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Zarząd przedstawia sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.
Zarząd zobowiązany  jest na żądanie członków Komisji Rewizyjnej udzielać  wszelkich  informacji  oraz  przedstawiać  wszelkie  dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 41

Komisja Rewizyjna  jest  organem Stowarzyszenia  powołanym  do  sprawowania  kontroli wewnętrznej nad jego działalnością.
Komisja  Rewizyjna  składa  się  co  najmniej  z  trzech  osób,  w  tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  i  Sekretarza. O  liczbie  członków Komisji  Rewizyjnej  w  danej kadencji decyduje Walne Zebranie Członków. W przypadku braku odmiennej uchwały powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie trzyosobowym.
Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  powoływani  są  spośród  zwyczajnych członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.
Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  podejmowane  są  w  głosowaniu  jawnym, bezwzględną większością  głosów,  przy  obecności,  co  najmniej  połowy  ogólnej  liczby uprawnionych członków.
Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  pełnić  innych  funkcji  w organach Stowarzyszenia.
Pierwsza  Komisja  Rewizyjna, jest powoływana przez zebranie założycieli.
Komisja  Rewizyjna  ma  prawo  żądania  od  władz członków organów  Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Szczegółowe  zasady  pracy  Komisji  Rewizyjnej  określa  regulamin  zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

a) sprawowanie  stałego  nadzoru  i  kontrolowanie,  co  najmniej  raz  w  roku działalności Stowarzyszenia,  w  szczególności  jego  gospodarki  finansowej, co  do  zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,

b) ocena  corocznych  sprawozdań  Zarządu  z  działalności  Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,

c) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków corocznego sprawozdania z  wykonania  obowiązków,  o  których  mowa  w  pkt  a)  i  b) powyżej,  zawierającego również  opinię  w  zakresie  udzielenia  absolutorium członkom  Zarządu Stowarzyszenia,

d) występowanie  z  wnioskiem  do  Walnego  Zebrania  Członków  o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

e) występowanie  do  Zarządu  z  wnioskami wynikającymi  z  ustaleń przeprowadzonych kontroli  i  żądanie  wyjaśnień  w  kwestiach wzbudzających  wątpliwości  Komisji Rewizyjnej,

f) prawo  żądania  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w razie stwierdzenia  niewywiązywania  się  przez  Zarząd  z  jego  statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

g) zwołanie  Walnego  Zebrania  Członków,  w  razie  niezwołania  go  przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

h) składanie  sprawozdań  ze  swej  działalności  przed  Walnym  Zebraniem Członków oraz Zarządem,

i) uzupełnienia składu Zarządu w sposób określony w statucie.Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 43

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze.

§ 44

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) subwencje, darowizny, zapisy i spadki,

c) dochody z własnej działalności Stowarzyszenia,

d) dochody z majątku Stowarzyszenia,

e) dochody z ofiarności publicznej,

f) dotacje celowe z budżetu państwa,

g) dotacje, subwencje, środki pomocowe w tym pochodzące z Unii Europejskiej,

h) dotacje,  które  Stowarzyszenie  może  otrzymywać  według  zasad określonych w odrębnych przepisach,

i) wpływy  ze zbiórek, aukcji, konkursów, wystaw, kiermaszy, kursów  i  innych imprez publicznych,

j) odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych,

k) inne wpływy i dochody.

Składki  członkowskie  powinny  być  wpłacane  do  końca  pierwszego  kwartału każdego roku.  Nowo  przyjęci  członkowie  wpłacają  składki,  według  zasad określonych  przez Zarząd,  w  ciągu  czterech  tygodni  od  daty  otrzymania powiadomienia  o  przyjęciu do Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 45

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez  Walne  Zebranie  Członków  wymaga  kwalifikowanej większości  2/3  głosów,  przy zachowaniu kworum.
Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia Walne  Zebranie  Członków określa sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz dysponowania majątkiem Stowarzyszenia.
W  sprawach  dotyczących  rozwiązania  i  likwidacji  Stowarzyszenia, nieuregulowanych  w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989  r.  Prawo  o  stowarzyszeniach  (Dz.  U.  z  1989  r.  Nr 20  poz.  104  z  późniejszymi zmianami).Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe

§ 46

Kworum oznacza minimalną liczbę członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków wymaganą, aby głosowanie było wiążące. Kworum wynosi co najmniej połowa ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§47

Niniejszy  Statut  został  uchwalony  i  przyjęty  na  Walnym  Zebraniu  Założycieli „Stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS” w Krakowie w dniu  29 stycznia 2011 roku.
Statut wchodzi w życie z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.

§ 48

Przyjęcie  Statutu  założyciele  „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS” potwierdzają  własnoręcznymi  podpisami  na  Liście  Założycieli, załączonej  do  niniejszego Statutu.

§ 49

Pierwsze  Walne  Zebranie  Członków zwołuje  się  w  terminie  1  miesiąca  od  daty  rejestracji Stowarzyszenia.
O  czasie,  miejscu  i  porządku  pierwszego  Walnego  Zebrania Członków,  członkowie  założyciele będą powiadomieni  drogą  elektroniczną  gwarantującą  skuteczne przekazanie  informacji z uzyskaniem potwierdzenia, co najmniej 14 dni przed  terminem posiedzenia Walnego Zebrania.

§ 50

W celu komunikacji członkowie założyciele, a następnie członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi będą informowani drogą elektroniczną na wskazany przez członka adres poczty elektronicznej.

§ 51

Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej opracuje Zarząd i opublikuje je na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 52

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Statutem  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Bochnia, 15.06.2012 r.