Spis treści

Statut stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS

Rozdział I


Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działa pod nazwą „Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS” i  jest dobrowolnym,  samorządnym, trwałym zrzeszeniem (zwanym dalej „Stowarzyszeniem”).

§ 2

Stowarzyszenie  posiada  osobowość  prawną  i  działa  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dn.  7  kwietnia  1989  r.  Prawo  o  stowarzyszeniach  (Dz. U.  z  1989  r.,  nr  20,  poz.  104, z późniejszymi zmianami).

§ 3

Stowarzyszenie  jest  organizacją  pozarządową  niezwiązaną z działalnością polityczną.

§ 4

Stowarzyszenie   skupia  osoby  fizyczne i współpracuje z osobami  prawnymi  wspierającymi działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza  jej granicami, a jego siedziba zlokalizowana jest w mieście Bochnia.

§ 6

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieoznaczony.

§ 7

Stowarzyszenie  może  być  członkiem  lub  współpracować  z  krajowymi oraz międzynarodowymi  organizacjami  w celu realizacji celów statutowych.

§ 8

Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  członków, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych.

§ 9

W ramach prowadzonej działalności Stowarzyszenie może zlecać  opracowanie  ekspertyz,  opinii oraz innych opracowań wytypowanym specjalistom, zewnętrznym firmom lub członkom Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie  ma  prawo  używania  odznak  i  pieczęci  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.
Stowarzyszenie używa skrótu swojej nazwy „HELIOS”.
W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może posługiwać się angielską nazwą „The Polish Association for Energy Efficiency and Renewable Energy Sources Development”  i  jej  skrótem „HELIOS”.